بازسازی محله تل در شهر یزد

میدان 17 شهریور
نوامبر 9, 2018
پارک موضوعی عصر جدید
نوامبر 9, 2018

محله تل در شهر یزد


بازسازی محله تل در شهر یزد

نوسازی محله قدیمی شهر یزد

كارفرما : مسكن و شهرسازی استان یزد 

بازسازی محله تل در شهر یزد

نوسازی محله قدیمی شهر یزد

كارفرما : مسكن و شهرسازی استان یزد

تاریخ طراحی : 1375